Identifikace materiálu
Čj. OVA PID RACK9ZRCZNVS
Čj. předkladatele 888/2014-LO-SP Datum autorizace 26.8.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice; telekomunikace
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Předloženo na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 220.
Popis Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 220 návrh zákona, kterým se realizuje úkol z výše uvedeného usnesení, a to převedení kompetence řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací na soudy. Mimo jiné v návaznosti na převod kompetencí obsahuje návrh zákona taktéž změny právní úpravy týkající se platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.9.2015 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.8.2015 – 23.9.2015 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9ZRCZNVS.docx 15 kB 26.8.2015
Návrh usnesení us_RACK9ZRCZNVS.docx 22 kB 26.8.2015
Předkládací zpráva zp_RACK9ZRCZNVS.docx 17 kB 26.8.2015
Důvodová zpráva zd_RACK9ZRCZNVS.doc 768 kB 26.8.2015
Materiál ma_RACK9ZRCZNVS.docx 23 kB 26.8.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9ZRCZNVS.docx 23 kB 26.8.2015
Průvodní dopis pd_RACK9ZRCZNVS.doc 44 kB 26.8.2015
Další příloha materiálu mp_RACK9ZRCZNVS.docx 16 kB 26.8.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk