Identifikace materiálu
Čj. OVA 1065/15 PID RACK9XXM5NYJ
Čj. předkladatele 623/2015-LO Datum autorizace 2.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní; Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá ke splnění úkolu poř. č. 6 Plánu legislativních prací vlády pro rok 2015.
Popis Návrh novely zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, cílí v první řadě na zvýšení míry implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, a dále reaguje na poznatky praxe jednotlivých subjektů aplikujících zákon (Probační a mediační služba, subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů, příslušné útvary Ministerstva spravedlnosti), jež byly ministerstvem shromážděny po roce jeho účinnosti. Návrh přichází např. se změnou v otázkách vymezení zvlášť zranitelných obětí, se změnou úpravy informování obětí, poskytování překladů nebo řízení o poskytnutí peněžité pomoci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 9.11.2015 Číslo Sněmovního tisku 658 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 910 ze dne 9.11.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.7.2015 – 31.7.2015 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , RVV , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA46C6EF5.doc 23 kB 12.11.2015
Materiál ma_RACKA46C6EF5.doc 179 kB 12.11.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACKA46C6EF5.doc 158 kB 12.11.2015
Průvodní dopis pd_RACKA46C6EF5.doc 48 kB 12.11.2015
Další příloha materiálu mp_RACKA46C6EF5.doc 100 kB 12.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk