Identifikace materiálu
Čj. OVA 950/14 PID RACK9KTHAVJW
Čj. předkladatele MPO 22094/14/32100/01000 Datum autorizace 12.6.2014
Popis
Název materiálu Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Návrh zákona obsahuje transpozici relevantních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. Neméně důležitou skutečností, která se objeví v návrhu zákona je adaptace Nařízení č. 1227/2011 o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu s energií a Nařízení č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. Součástí návrhu je také reakce na skutečný vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství v ČR včetně vztahů mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a s plynem a v teplárenství tak, aby byly upřesněny dosavadní vazby a usnadnila se aplikovatelnost, kontrola a vymahatelnost práv a povinností v jednotlivých energetických odvětvích i ve vazbě na pravomoci orgánů státní správy a jejich kompetence. V ustanoveních návrhu zákona je rovněž připraven legislativní základ pro ustanovení, fungování a pravomoci nově se zřizující Rady Energetického regulačního úřadu, předpoklady pro členství v Radě Energetického regulačního úřadu a funkční období Rady Energetického regulačního úřadu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 20.10.2014 Číslo Sněmovního tisku 351 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 851 ze dne 20.10.2014
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.6.2014 – 11.7.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9Q6J8MD8.doc 22 kB 23.10.2014
Materiál ma_KORN9Q7B2Z53.doc 2097 kB 24.10.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9Q6J8MD8.doc 2462 kB 23.10.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9Q7EJL8V.doc 172 kB 24.10.2014
Průvodní dopis pd_KORN9Q6J8MD8.doc 25 kB 23.10.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk