Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBSKGYHP3
Čj. předkladatele MPSV-2020/120203-522/2 Datum autorizace 18.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Pracovní právo/Zákoník práce
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu zákona je objektivní potřeba racionalizace odměňování za výkon funkce podle zákona č. 236/1995 Sb., a to i s ohledem na očekávaný hospodářský vývoj v důsledku epidemie COVID-19. Důvodem pro nový mechanismus stanovení minimální mzdy je nejen potřeba předvídatelného výpočtu platových základen, ale také snaha stabilizovat rozkolísaný vývoj relace minimální mzdy k průměrné mzdě. Výši a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje vláda nařízením zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. V závislosti na aktuálních záměrech a cílech se přístupy uplatňované v minulosti k valorizaci minimální mzdy velmi výrazně měnily, což mělo za důsledek, že vývoj minimální mzdy byl tak velmi těžko předvídatelný a byl příčinou opakujících se rozporů mezi sociálními partnery.
Popis Podstatou návrhu zákona je zakotvení nového mechanismu pro určení výše platové základny představitelů státní moci a soudců vycházející z aktuální výše minimální mzdy. Pro tento účel a v souladu s Programovým prohlášením vlády se také navrhuje zakotvit v zákoníku práce mechanismus umožňující předvídatelný výpočet výše minimální mzdy na základě vývoje průměrné mzdy v národním hospodářství. Ve stejném poměru k minimální mzdě jako dosud, bude stanovována i hodnota nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.9.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2020 – 15.9.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBSKGYHP3.docx 71 kB 18.8.2020
Návrh usnesení us_KORNBSKGYHP3.doc 32 kB 18.8.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBSKGYHP3.doc 28 kB 18.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBSKGYHP3.doc 122 kB 18.8.2020
Materiál ma_KORNBSKGYHP3.doc 60 kB 18.8.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBSKGYHP3.docx 32 kB 18.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBSKGYHP3.docx 299 kB 18.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk