Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBR4C2HWM
Čj. předkladatele MV-87389/LG-2020 Datum autorizace 2.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o údajích vedených v katalogu cloud computingu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Provedení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
Popis Novelou zákona č. 365/2000 Sb. provedenou zákonem č. 12/2020 Sb. byla do právního řádu vtělena právní úprava využívání cloud computingu orgány veřejné správy, doposud regulovaná pouze na úrovni zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně ve vztahu k subjektům podléhajícím regulaci obsažené v tomto zákoně. Nová úprava obsažená v hlavě šesté zákona č. 365/2000 Sb. předpokládá mj. zřízení informačního systému cloud computingu, nového informačního systému veřejné správy, jehož evidenční část tvoří tzv. katalog cloud computingu. Katalog cloud computingu je koncipován jako veřejný seznam obsahující údaje o poptávkách cloud computingu ze strany orgánů veřejné správy, nabídkách cloud computingu organům veřejné správy a o orgánům veřejné správy aktuálně poskytovaném cloud computingu. Popis údajů, které budou do katalogu cloud computingu zapisovány, stanoví právě předkládaná vyhláška.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.7.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.7.2020 – 17.7.2020 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBR4C2HWM.doc 51 kB 2.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBR4C2HWM.doc 92 kB 2.7.2020
Materiál ma_KORNBR4C2HWM.docx 35 kB 2.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBR4C2HWM.pdf 258 kB 2.7.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBR4C2HWM.docx 18 kB 2.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk