Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBNXEAUQ1
Čj. předkladatele 16/2020-160-LEG Datum autorizace 6.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava osobní; motorová vozidla; odborná způsobilost
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Důvodem návrhu novely vyhlášky je provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech a implementaci požadavků stanovených v citované směrnici do legislativy ČR.
Popis Do meziresortního připomínkového řízení se předkládá, v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020, schváleným usnesením Vlády České republiky č. 870 ze dne 9. prosince 2019, návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Cílem předkládaného návrhu novely vyhlášky je provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech a implementaci požadavků stanovených v citované směrnici do legislativy ČR. Nad rámec výše uvedených změn vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 je předkládán návrh změny znění vyhlášky č. 156/2008 Sb. týkající se sjednocení uváděných skupin vozidel, spočívající ve zrušení uvedení podskupin vozidel, jak je tomu již v současném znění § 2 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky, a to včetně vzoru průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.5.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.5.2020 – 28.5.2020 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBNXEAUQ1.doc 180 kB 6.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBNXEAUQ1.docx 35 kB 6.5.2020
Materiál ma_KORNBNXEAUQ1.docx 2075 kB 6.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBNXEAUQ1.docx 2985 kB 6.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNXEAUQ1.docx 1087 kB 6.5.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBNXEAUQ1.zip 27 kB 6.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk