Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBNE7SVQ8
Čj. předkladatele 24/2020-190-TAXI Datum autorizace 16.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Novelizace prováděcího předpisu z důvodu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Popis Tento materiál je předkládán do meziresortního připomínkového řízení v souladu s plánem legislativních prací Ministerstva dopravy. Předkládaný legislativní návrh obsahuje návrh vyhlášky, která novelizuje stávající vyhlášku č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). Dne 24. března 2020 nabyla platnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), a to jako zákon č. 115/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. Současně Poslanecká sněmovna ve druhém čtení dne 6. března projednala návrh novely zákona o silniční dopravě vedený jako sněmovní tisk č. 643. Předkládaná novela prováděcí vyhlášky reaguje na obě novely zákona o silniční dopravě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2020 – 11.5.2020 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBQVDJ55V.docx 787 kB 24.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQVDJ55V.docx 379 kB 24.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk