Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBMLCR4PV
Čj. předkladatele 5736/2020-MZE-11191 Datum autorizace 20.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská činnost; zemědělské plodiny; zemědělství
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Správní právo/Věda a výzkum; Životní prostředí a pozemkové právo/Vinohradnictví a vinařství; Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu je nutnost transpozice prováděcí směrnice Komise EU 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny do právního řádu České republiky.
Popis S ohledem na skutečnost, že Odrůdový úřad Společenství a Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin od doby poslední novelizace směrnic 2003/90/ES a 2003/91/ES vydaly nové zásady a protokoly nebo jejich revize pro více druhů, uvádí prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 jejich aktualizované seznamy. Vzhledem k tomu, že platná vyhláška č. 218/2019 Sb. o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd stanovuje pouze neaktuální výčet metodik pro ovocné rody a druhy, je předkládán návrh novely této vyhlášky, který tento výčet v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. a) a b) prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU aktualizuje.
Poznámky Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 rozhodl, že k překládanému návrhu novely vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) provedeno.
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.3.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2020 – 14.4.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMLCR4PV.docx 17 kB 20.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMLCR4PV.doc 88 kB 20.3.2020
Materiál ma_KORNBMLCR4PV.docx 39 kB 20.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMLCR4PV.docx 48 kB 20.3.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBMLCR4PV.docx 48 kB 20.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMLCR4PV.docx 46 kB 20.3.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBMLCR4PV.docx 30 kB 20.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk