Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBKKLAN9G
Čj. předkladatele MSMT-35004/2019-1 Datum autorizace 6.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Navržená úprava školského zákona znamená jeho novelizaci takovým způsobem, aby bylo zajištěno účelné a efektivní čerpání prostředků státního rozpočtu ze strany ministerstva v zájmu skutečné inkluzivní podpory žáků. V rámci modelu řízení ŠPZ (zřízení právnické osoby při ŠPZ zřizovaných MŠMT) bude zajištěna možnost průběžného kontinuálního vyhodnocování doporučování podpůrných opatření. Současně dojde k vyrovnání nejednotnosti doporučených PO s maximálním zohledněním druhu zdravotního znevýhodnění žáka a míry jeho SVP při respektování struktury a personálních podmínek třídy, ve které je žák vzděláván.
Popis Cílem nové právní úpravy je nastavení jednotného modelu řízení školských poradenských zařízení v krajích České republiky, redukce nejednotnosti a krajových rozdílů např. v počtu a druhu doporučovaných podpůrných opatření na jednoho žáka. Záměrem předkladatele je řízení přidělování finančních prostředků státního rozpočtu ze strany MŠMT na základě průběžného kontinuálního vyhodnocování doporučování podpůrných opatření.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.2.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.1.2020 – 3.2.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKKLAN9G.doc 90 kB 6.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBKKLAN9G.doc 52 kB 6.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBKKLAN9G.doc 40 kB 6.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBKKLAN9G.docx 39 kB 6.1.2020
Materiál ma_KORNBKKLAN9G.docx 28 kB 6.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBKKLAN9G.docx 81 kB 6.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBKKLAN9G.docx 29 kB 6.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKKLAN9G.docx 35 kB 6.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk