Identifikace materiálu
Čj. OVA 499/20 PID KORNBK2DGZSA
Čj. předkladatele MPO 85746/19/41500/01000 Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika; jaderná energie; nebezpečné látky a odpady; odpady
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“), který ve svém ustanovení § 108 odst. 4 předpokládá přijetí zvláštního zákona upravujícího zapojení obcí a jejich občanů do určitých procesů souvisejících s vyhledáváním lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech (dále jen „úložiště“), jakož i při samotném povolování provozu úložiště. Navrhovaný věcný záměr zákona směřuje k legislativnímu naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona, aby bylo dosaženo konzistence právní úpravy, a aby se ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona nestalo ustanovením obsoletním, nýbrž došlo k naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v tomto ustanovení.
Popis Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 16.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČNB , HKČR , KLP , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPJJJJ8Q.docx 114 kB 18.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPJJJJ8Q.docx 37 kB 18.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPJJJJ8Q.docx 32 kB 18.5.2020
Materiál ma_KORNBPJJJJ8Q.docx 141 kB 18.5.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBPJJJJ8Q.docx 166 kB 18.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPJJJJ8Q.docx 56 kB 18.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk