Identifikace materiálu
Čj. OVA 533/20 PID KORNBJZDEKEA
Čj. předkladatele 601/2019-LO-SP Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné; Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Transpozice práva EU.
Popis Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva tři nově přijaté předpisy EU z oblasti trestní práva. Konkrétně jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV. Dále předkládaný návrh přichází se zvýšením úrovně implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/40 ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/93 ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.5.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 23.1.2020 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , ČNB , GIBS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSZ , NÚKIB , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPTGV5RT.docx 56 kB 22.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPTGV5RT.doc 35 kB 22.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPTGV5RT.doc 54 kB 22.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPTGV5RT.docx 111 kB 22.5.2020
Materiál ma_KORNBPTGV5RT.docx 42 kB 22.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPTGV5RT.docx 82 kB 22.5.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBPTGV5RT.doc 268 kB 22.5.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBPTGV5RT.doc 170 kB 22.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPTGV5RT.pdf 318 kB 22.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk