Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJYDHUTF
Čj. předkladatele 37/2019-190-STKO Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava osobní; veřejná doprava
Oblast práva Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení V uplynulých 15 letech zároveň dochází k zásadnímu rozvoji elektronického prodeje jízdních dokladů a využívání elektronických odbavovacích systémů. Přijetí návrhu je nezbytné nejen z důvodu zavedení Systému jednotného tarifu, ale rovněž s ohledem na celospolečenské změny, které se v sektoru veřejné dopravy za posledních 19 let udály, zejména v oblasti poskytování integrovaných veřejných služeb. Návrh novely vyhlášky reaguje na požadavky praxe a zvyšuje právní jistotu cestujícím i provozovatelům dopravy
Popis Vyhláška v návaznosti na zákon o silniční dopravě a zákon o dráhách stanovuje podmínky přepravy osob, zavazadel a dalších věcí ve veřejné osobní dopravě. Jedná se tedy o úpravu vztahů mezi dopravci a cestujícími
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 16.1.2020 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJYDHUTF.doc 88 kB 20.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJYDHUTF.docx 38 kB 20.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJYDHUTF.docx 54 kB 20.12.2019
Materiál ma_KORNBJYDHUTF.docx 33 kB 20.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJYDHUTF.docx 58 kB 20.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJYDHUTF.doc 50 kB 20.12.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBJYDHUTF.zip 30 kB 20.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk