Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJWJ2VQ6
Čj. předkladatele 1623/2019-130-NPL Datum autorizace 17.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Zajištění transpozice směrnice Rady (EU) 2018/131 do národních právních norem.
Popis Předkládaný návrh novely prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o námořní plavbě“) reaguje na požadavky směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014 (dále jen „směrnice Rady (EU) 2018/131“).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2019 – 13.1.2020 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJWJ2VQ6.doc 94 kB 17.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJWJ2VQ6.docx 33 kB 17.12.2019
Materiál ma_KORNBJWJ2VQ6.docx 21 kB 17.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJWJ2VQ6.docx 21 kB 17.12.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJWJ2VQ6.doc 48 kB 17.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJWJ2VQ6.doc 48 kB 17.12.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBJWJ2VQ6.zip 24 kB 17.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk