Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJSGBSSM
Čj. předkladatele 34/2018-130-PRP Datum autorizace 17.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava kolejová
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 326)
Popis Navrhuje se zrušení vyhlášky č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty. Předmětná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 77/2002 Sb.“). Ponechání předmětné vyhlášky č. 501/2005 Sb. v platnosti po zrušení citovaných ustanovení v zákoně č. 77/2002 Sb. není myslitelné, neboť by byl porušen zásadní ústavní princip zakotvený v čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, kdy jsou ministerstva nadána pravomocí vydávat právní předpisy toliko na základě a v mezích zákona, a dále jsou-li k tomu zákonem zmocněna. Jednalo by se o zcela nepatřičný stav contra constitutionem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBKLES4TY.docx 14 kB 9.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKLES4TY.doc 50 kB 9.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk