Identifikace materiálu
Čj. OVA 25/20 PID KORNBHNDU674
Čj. předkladatele 19/2019-510-LD Datum autorizace 7.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava kolejová; Evropská unie; přestupky; technické požadavky; veřejná správa
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Správní právo/Správní řízení; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 a z důvodu zajištění implementace relevantních předpisů Evropské unie
Popis V návaznosti na relevantní předpisy Evropské unie návrh zákona stanoví základní pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel provozovaných na těchto dráhách. V této souvislosti zavádí klíčové koncepty prvků interoperability a subsystémů, které tvoří součásti drah a drážních vozidel. U prvků interoperability i subsystémů jsou stanoveny základní technické požadavky a způsob posuzování shody prvků interoperability a subsystémů s těmito požadavky. Je navrhována nová podrobná úprava postavení a činnosti oznámených a určených subjektů, které zmiňované posuzování shody provádějí. Soulad subsystémů se stanovenými požadavky a provedené posouzení shody budou předpokladem pro jejich uvedení na trh nebo do provozu. K dráhám celostátním nebo regionálním bude vydáván průkaz způsobilosti dráhy, k drážním vozidlům bude vydáváno povolení k jejich uvedení na trh nebo povolení typu vozidla. Zakotvuje se proces schvalování evropského systému řízení železniční dopravy. Návrh zákona dále počítá s právem Evropské unie předvídaným postupným nahrazením vnitrostátních registrů infrastruktury a vozidel registry spravovanými Agenturou Evropské unie pro železnice. Návrh zákona dále s cílem zajistit bezpečnost železniční dopravy zakotvuje nové povinnosti provozovatelů drah a dopravců, stanoví zásady pro vydávání, změnu a odebírání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, nově stanoví pravidla údržby drážních vozidel osobou splňující stanovené požadavky, dílčím způsobem doplňuje právní úpravu šetření příčin mimořádných událostí a stanoví požadavek na zajištění školení zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 912 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 667 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2019 – 5.12.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , KZPS , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQUHMGBT.docx 12 kB 24.6.2020
Materiál ma_KORNBQUHMGBT.docx 228 kB 24.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQUHMGBT.docx 24 kB 24.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQUHMGBT.docx 149 kB 24.6.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBQUHMGBT.doc 751 kB 24.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQUHMGBT.docx 878 kB 24.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk