Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGKBS8CQ
Čj. předkladatele 46540/2019-MZE-11193 Datum autorizace 10.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je upravit některé podmínky pro poskytování přímých plateb, a to konkrétně reagovat: • na novelu č. 208/2019 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, • na novelu nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a • na některé formulační nepřesnosti, které ukázala aplikační praxe při administraci dotačních opatření a provádění kontrol.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.10.2019 – 1.11.2019 Adresa připomínek helena.zverinova@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGKBS8CQ.docx 15 kB 10.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBGKBS8CQ.docx 18 kB 10.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGKBS8CQ.docx 35 kB 10.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGKBS8CQ.docx 35 kB 10.10.2019
Materiál ma_KORNBGKBS8CQ.docx 22 kB 10.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBGKBS8CQ.docx 32 kB 10.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGKBS8CQ.doc 56 kB 10.10.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBGKBS8CQ.docx 28 kB 10.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk