Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBFHBYJ5M
Čj. předkladatele 38645/2019-MZE-11193 Datum autorizace 6.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Důvodem k předložení materiálu je reagovat na ukončení programového období 2014-2020 tak, aby nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020. S ohledem na konec tohoto programového období tak bude zastaven příjem nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření.
Popis V roce 2020 bude možné vstoupit pouze do podopatření zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku. Od roku 2021 již nebude možné vstoupit do žádného agroenvironmentálně-klimatického opatření. Současně nebude možné v průběhu trvání závazku u podopatření integrovaná produkce révy vinné provést přechod z titulu základní ochrana vinic do titulu nadstavbová ochrana vinic. Vzhledem k pozitivním dopadům agroenvironmentálně-klimatických opatření na složky životního prostředí bude připraveno nové nařízení vlády, kterým bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je tak zamezit možnosti zařadit jednotlivé díly půdních bloků současně do agroenvironmentálně-klimatických opatření dle tohoto nařízení vlády a současně zařazení do navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.9.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.9.2019 – 27.9.2019 Adresa připomínek helena.zverinova@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFHBYJ5M.docx 15 kB 6.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBFHBYJ5M.docx 18 kB 6.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBFHBYJ5M.docx 34 kB 6.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFHBYJ5M.docx 41 kB 6.9.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBFHBYJ5M.docx 43 kB 6.9.2019
Materiál ma_KORNBFHBYJ5M.docx 33 kB 6.9.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBFHBYJ5M.docx 119 kB 6.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFHBYJ5M.doc 56 kB 6.9.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBFHBYJ5M.docx 29 kB 6.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk