Identifikace materiálu
Čj. OVA 990/19 PID KORNBFHBEHQ7
Čj. předkladatele 38754/2019-MZE-11193 Datum autorizace 6.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Důvodem pro předložení nařízení vlády je reagovat na ukončování programového období 2014-2020, tj. stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování nových výzev.
Popis Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit žadatelům o dotaci pokračovat v navazujících dvou letech v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí, aniž by došlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020. Tímto krokem bude moci Česká republika v programovém období 2021-2027 reagovat na nové výzvy v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji a v oblasti změn klimatu. V rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství bude podporováno hospodaření v režimu ekologického zemědělství a v režimu přechodu na něj principy, které přímo navazují na principy stanovené v rámci nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ze kterého návrh nařízení vlády zcela vychází.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 865 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.9.2019 – 27.9.2019 Adresa připomínek helena.zverinova@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBJPL7GUG.docx 111 kB 9.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJPL7GUG.docx 48 kB 9.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk