Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBF7JRXNU
Čj. předkladatele ČÚZK-12846/2019-11 Datum autorizace 19.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Český úřad zeměměřický a katastrální
Klíčová slova katastr; pozemky a stavby
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Katastr nemovitostí
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán přípravy vyhlášek na rok 2019 na základě aktuální potřeby vyvolané problémy při aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012.
Popis Předkládaný návrh reaguje na problematickou aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, při zápisu práv do katastru nemovitostí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.11.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.8.2019 – 9.9.2019 Adresa připomínek eklep@cuzk.cz
Připomínková místa KML , KOM , Komora-NK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBHTDGYHQ.docx 26 kB 11.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHTDGYHQ.doc 28 kB 11.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk