Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBEM9TYJY
Čj. předkladatele MPO 54764/19/41100/01000 Datum autorizace 6.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Předkládaným nařízením vlády se pro rok 2020 stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci; účelem je zajistit financování dotace podpory uvedených energetických zdrojů v roce 2020.
Popis Nařízení vlády stanoví výši prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace, protože podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.8.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2019 – 27.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEM9TYJY.docx 108 kB 6.8.2019
Návrh usnesení us_KORNBEM9TYJY.docx 23 kB 6.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBEM9TYJY.docx 23 kB 6.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBEM9TYJY.docx 39 kB 6.8.2019
Materiál ma_KORNBEM9TYJY.docx 23 kB 6.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEM9TYJY.zip 480 kB 6.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk