Identifikace materiálu
Čj. OVA 810/19 PID KORNBEM9TYJY
Čj. předkladatele MPO 54764/19/41100/01000 Datum autorizace 6.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Předkládaným nařízením vlády se pro rok 2020 stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci; účelem je zajistit financování dotace podpory uvedených energetických zdrojů v roce 2020.
Popis Nařízení vlády stanoví výši prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace, protože podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.9.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 655 ze dne 16.9.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2019 – 27.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBG4DVYFO.docx 24 kB 19.9.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBG4DVYFO.docx 50 kB 19.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk