Identifikace materiálu
Čj. OVA 1108/19 PID KORNBE6HYK39
Čj. předkladatele MPO 46658/19/31800/01000 Datum autorizace 22.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova fyzická osoba; odborná způsobilost; právnická osoba; přestupky; trestná činnost
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání; Trestní právo/Trestní právo hmotné; Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Předkládá se na základě usnesení vlády ze dne 12. prosince 2018 č. 830, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrhem zákona se novelizuje zákon o pyrotechnice a trestní zákoník. Návrh zákona reaguje zejména na opravu směrnice 2013/29/EU, která upravuje oblast pyrotechnických výrobků, dále upravuje odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a činnosti, které pod pojem „zacházení“ spadají. Návrhem zákona se rozšiřuje působnost zákona o pyrotechnice i na fyzické osoby. Rovněž dochází ke změně trestního zákoníku, kde se rozšiřuje skutková podstata trestného činu nedovoleného ozbrojování (§ 279 odst. 3 písm. a)) o výrobu, opatřování a přechovávání pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.2.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 765 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 110 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.7.2019 – 19.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČBÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLZHNRIJ.doc 22 kB 27.2.2020
Materiál ma_KORNBLZHNRIJ.docx 100 kB 27.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLZHNRIJ.docx 130 kB 27.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBLZHNRIJ.doc 207 kB 27.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLZHNRIJ.docx 19 kB 27.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk