Identifikace materiálu
Čj. OVA 792/19 PID KORNBDRB9HVE
Čj. předkladatele 12/2019-510-LD Datum autorizace 4.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava osobní
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Plnění Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 a závazků České republiky vyplývajících z práva Evropské unie    
Popis Navrhuje se novelizace 4 zákonů upravujících oblast silniční dopravy a zákona o správních poplatcích, a to za účelem implementace předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu. Těmito předpisy jsou zejména nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě a směrnice (EU) 2018/645, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Poznámky Ustanovení obsažená v předloženém návrhu zákona představují v celém rozsahu implementaci předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu, popřípadě s touto implementací úzce souvisí. S ohledem na závazky České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii, stanovenou transpoziční lhůtu u směrnice (EU) 2018/645 a závazky Ministerstva dopravy vyplývající z Plánu legislativních prací vlády bude Ministerstvo dopravy v průběhu legislativního procesu prosazovat ponechání této legislativní předlohy v navrženém rozsahu.
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 643 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 768 ze dne 4.11.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2019 – 2.8.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHTM2KS4.docx 12 kB 12.11.2019
Materiál ma_ALBSBHTM2KS4.docx 117 kB 12.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBHTM2KS4.docx 86 kB 12.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBHTM2KS4.docx 18 kB 12.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBHTM2KS4.docx 95 kB 12.11.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBHTM2KS4.doc 239 kB 12.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHTM2KS4.doc 49 kB 12.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk