Identifikace materiálu
Čj. OVA 888/19 PID KORNBDABKFY2
Čj. předkladatele 92/2018-LO-SP Datum autorizace 4.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova mezinárodní spolupráce; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Úkol č. 7.
Popis Cílem návrhu je zabezpečit adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV a reagovat na požadavky praxe na sjednocení postupů a odstranění nedostatků zjištěných v rámci vyhodnocení dosavadní aplikace právní úpravy obsažené v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2019 – 2.8.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGH99ZKU.doc 74 kB 3.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBGH99ZKU.doc 35 kB 3.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGH99ZKU.doc 35 kB 3.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGH99ZKU.docx 107 kB 3.10.2019
Materiál ma_KORNBGH99ZKU.doc 141 kB 3.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBGH99ZKU.docx 135 kB 3.10.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBGH99ZKU.doc 162 kB 3.10.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBGH99ZKU.docx 44 kB 3.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGH99ZKU.zip 583 kB 3.10.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBGH99ZKU.zip 1078 kB 3.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk