Identifikace materiálu
Čj. OVA 689/19 PID KORNBD3FHCCQ
Čj. předkladatele 27430/2019-MZE-11193 Datum autorizace 18.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací pro rok 2019
Popis Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je aktualizace tabulky přílohy č. 1 nařízení vlády, která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy. Potřeba aktualizace této tabulky vznikla v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů k 1. 1. 2019.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.6.2019 – 10.7.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBE7EYTEY.docx 74 kB 24.7.2019
Návrh usnesení us_KORNBE7EYTEY.docx 19 kB 24.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBE7EYTEY.docx 38 kB 24.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBE7EYTEY.docx 45 kB 24.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBE7EYTEY.docx 44 kB 24.7.2019
Materiál ma_KORNBE7EYTEY.docx 28 kB 24.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBE7EYTEY.docx 47 kB 24.7.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBE7EYTEY.docx 48 kB 24.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBE7EYTEY.zip 85 kB 24.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk