Identifikace materiálu
Čj. OVA 689/19 PID KORNBD3FHCCQ
Čj. předkladatele 27430/2019-MZE-11193 Datum autorizace 18.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací pro rok 2019
Popis Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je aktualizace tabulky přílohy č. 1 nařízení vlády, která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy. Potřeba aktualizace této tabulky vznikla v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů k 1. 1. 2019.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.9.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 582 ze dne 26.8.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.6.2019 – 10.7.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBFPDZRND.docx 29 kB 5.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFPDZRND.docx 48 kB 5.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk