Identifikace materiálu
Čj. OVA 1196/19 PID KORNBCZJMEP9
Čj. předkladatele 30/2018-LO-SP Datum autorizace 27.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova finanční prostředky státu; fyzická osoba; informace a zpracování informací; informační systémy; justice; korupce; majetek soukromý; majetková účast; notářství; občanské právo; obchodní právo; obchodní společnosti; osobní údaje; podnikání; právnická osoba; přestupky; přístup k informacím; soukromý sektor; spolky; střet zájmů; veřejné zakázky; vlastnické vztahy
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Občanské právo/Právnické osoby; Obchodní právo/Obchodní korporace; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Cílem návrhu zákona je předně řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle změnové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (dále jen „V. AML směrnice“) a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.
Popis Z V. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Těmto charakteristikám současný režim evidence skutečných majitelů (upravené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů) neodpovídá. K naplnění cílů stanovených V. AML směrnicí se navrhuje provést více komplexních legislativních i systémových změn. Transpoziční lhůta uplyne 10. ledna 2020. Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava (1) podrobného vymezení skutečného majitele, (2) způsobu přístupu k údajům v evidenci, (3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře), (4) automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, (5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a (6) sankcí za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.
Poznámky Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto zákona zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede. Další požadavky V. AML směrnice a úpravy související s předkládaným návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů jsou předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů. Předkladatelem uvedeného zákona je Ministerstvo financí, přičemž Ministerstvo spravedlností má spolugesci; návrh by měl být předložen vládě, resp. poslanecké sněmovně ve stejnou dobu jako návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.3.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.6.2019 – 26.7.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGZ9T2CI.docx 71 kB 20.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBGZ9T2CI.docx 21 kB 20.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGZ9T2CI.docx 23 kB 20.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGZ9T2CI.docx 432 kB 20.12.2019
Materiál ma_KORNBGZ9T2CI.docx 64 kB 20.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBGZ9T2CI.docx 22 kB 20.12.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBGZ9T2CI.docx 58 kB 20.12.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBGZ9T2CI.docx 191 kB 20.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGZ9T2CI.pdf 353 kB 20.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk