Identifikace materiálu
Čj. OVA 868/19 PID KORNBCGEUA1V
Čj. předkladatele SÚJB/PrO/10716/2019 Datum autorizace 27.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Klíčová slova chemické látky; chemie a chemický průmysl; kontrola; zbraně
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana; Správní právo/Přestupky a správní trestání; Správní právo/Správní řízení; Správní právo/Zbraně a střelivo; Mezinárodní právo veřejné/Mezinárodní organizace a mezinárodní instituce; Mezinárodní právo veřejné/Mezinárodní smlouvy vládní
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, která byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2009 Sb. m. s., a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 12.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 654 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 793 ze dne 12.11.2019
Znění PDF
DOC
(137 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.5.2019 – 24.6.2019 Adresa připomínek eklep@sujb.cz
Připomínková místa BIS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ6HV3NG.docx 12 kB 22.11.2019
Materiál ma_KORNBJ6HV3NG.docx 86 kB 22.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBJ6HV3NG.docx 19 kB 22.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJ6HV3NG.docx 78 kB 22.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ6HV3NG.doc 26 kB 22.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk