Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBBQCGYWT
Čj. předkladatele MPO 31164/19/41500/01000 Datum autorizace 30.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Zmocnění podle § 237 odst. 1 a k provedení § 108 odst. 3 a) až c) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
Popis Cílem navrhované vyhlášky je podrobnější a přesnější transpozice požadavků směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen „směrnice“), a to v oblasti tvorby tzv. vnitrostátního programu pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a jeho hodnocení a aktualizace a informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2019 – 23.5.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBGQB9VOW.docx 23 kB 10.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGQB9VOW.pdf 250 kB 10.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk