Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB6H2FMG
Čj. předkladatele MV-4219/LG-2019 Datum autorizace 12.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Aktuální potřeba vyvolaná praxí.
Popis Návrh zákona primárně reaguje na potřeby aplikační praxe s tím, že upravuje některé instituty, zejména kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku, ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků a navrhuje alternativu ke zrušenému správnímu trestu zákazu pobytu v podobě rozšíření využitelnosti omezujících opatření. Návrh zákona zavádí také novou skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v postihu používání pyrotechniky v rámci sportovní akce, při cestě na sportovní akci nebo při návratu z ní a na základě úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 4. 9. 2017 č. 622 k Souhrnné zprávě za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 upravuje ochranu osobních údajů, soukromí a procesního postavení zranitelných obětí v přestupkovém řízení. Dalším cílem návrhu zákona je provedení nezbytných legislativně-technických úprav.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.4.2019 – 15.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB6H2FMG.docx 20 kB 12.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBB6H2FMG.docx 20 kB 12.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBB6H2FMG.docx 19 kB 12.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB6H2FMG.docx 63 kB 12.4.2019
Materiál ma_KORNBB6H2FMG.docx 35 kB 12.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB6H2FMG.docx 55 kB 12.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB6H2FMG.docx 51 kB 12.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk