Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB3EWYCR
Čj. předkladatele MSMT-11171/2019-1 Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá v souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství.
Popis Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) předkládá návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, kterým se stanoví pro základní školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, speciální školy a střední školy oboru vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) a Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda financovaný ze státního rozpočtu. Počet financovaných hodin se odvíjí od počtu a druhu zdravotního znevýhodnění žáků vzdělávajících se v dané třídě v závislosti na týdenním počtu hodin příslušného rámcového vzdělávacího programu. Dále MŠMT předkládá návrh novely nařízení č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Zároveň návrh upravuje pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy v souladu s parametry reformy financování regionálního školství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 6.5.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SMSCR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB3EWYCR.doc 94 kB 10.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBB3EWYCR.docx 17 kB 10.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBB3EWYCR.doc 36 kB 10.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB3EWYCR.docx 35 kB 10.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBB3EWYCR.docx 31 kB 10.4.2019
Materiál ma_KORNBB3EWYCR.docx 31 kB 10.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB3EWYCR.docx 44 kB 10.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB3EWYCR.docx 35 kB 10.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk