Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBAXGFCOE
Čj. předkladatele 185/2019-LO-SP Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu; Trestní právo/Trestní právo procesní; Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v rámci Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 – Ministerstvo spravedlnosti, bod 2.
Popis Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 14.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAXGFCOE.doc 74 kB 10.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBAXGFCOE.doc 36 kB 10.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBAXGFCOE.doc 34 kB 10.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBAXGFCOE.docx 213 kB 10.4.2019
Materiál ma_KORNBAXGFCOE.doc 250 kB 10.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBAXGFCOE.docx 156 kB 10.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAXGFCOE.pdf 351 kB 10.4.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBAXGFCOE.zip 970 kB 10.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk