Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBALJKSVO
Čj. předkladatele MSP-130/2019-LO-SP/2 Datum autorizace 25.3.2019
Popis
Název materiálu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán mimo plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy v souvislosti s přijatou novelou insolvenčního zákona.
Popis Cílem navrhované vyhlášky je přizpůsobit náležitosti podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení znění novely insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb., která přináší především změny v institutu oddlužení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.5.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.3.2019 – 15.4.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBCKEWSEE.doc 52 kB 27.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCKEWSEE.doc 56 kB 27.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk