Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB9DJ3Q5I
Čj. předkladatele MV-125545-4/OBP-2018 Datum autorizace 14.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova požární ochrana
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Na základě poznatků získaných v rámci bezpečnostního projektu „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“ lze konstatovat, že modrý světelný zdroj doplněný o červený významně zlepšuje viditelnost vozidla s právem přednostní jízdy za určitých světelných a klimatických podmínek.
Popis Aby mohla požární vozidla využívat červenomodrou kombinaci světlených zdrojů, je nutné z příslušných prováděcích vyhlášek vypustit podmínku, že výstražné světelné zařízení může být pouze modré barvy. Zavedení červenomodré barevné kombinace světelné části zvláštního výstražného zařízení se výrazně zlepší její viditelnost a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Poznámky Předseda Legislativní rady vlády vyhověl žádosti ministra vnitra a dopisem č.j. 31637/2018-OHR ze dne 8. října 2018 vzhledem k absenci nových a rozsáhlých dopadů navrhované právní úpravy v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a s bodem 5.7. Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace udělil výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace.
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.4.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2019 – 7.3.2019 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBANA2GB1.pdf 582 kB 27.3.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBANA2GB1.docx 24 kB 27.3.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBANA2GB1.docx 20 kB 27.3.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBANA2GB1.doc 90 kB 27.3.2019
Materiál ma_KORNBANA2GB1.docx 15 kB 27.3.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBANA2GB1.docx 18 kB 27.3.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBANA2GB1.docx 39 kB 27.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBANA2GB1.pdf 598 kB 27.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk