Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB97E9FUT
Čj. předkladatele 17/2019-LO-SP Datum autorizace 8.2.2019
Popis
Název materiálu Novela vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova katastr; střet zájmů
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení V návaznosti na novelu zákona o střetu zájmů (zákon č. 112/2018 Sb.) je nezbytné uvést znění vyhlášky o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů do souladu se zněním zákona o střetu zájmů účinným od 1. 6. 2019.
Popis Ministerstvo spravedlnosti předkládá v návaznosti na novelu zákona o střetu zájmů (zákon č. 112/2018 Sb.) návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů. Novelou zákona o střetu zájmů bylo Ministerstvu spravedlnosti umožněno využívat údaje z katastru nemovitostí již v okamžiku přijímání a evidence oznámení učiněných veřejnými funkcionáři.
Poznámky K materiálu nebyla zpracována RIA na základě dopisu čj. 2451/2019-UVCR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.2.2019 – 15.2.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČÚZK , KOM , MF , MV , SMOČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBATANSKG.doc 42 kB 1.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBATANSKG.doc 44 kB 1.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk