Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB87DCH79
Čj. předkladatele 68/2017-130-VPL Datum autorizace 10.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení reakce na novelu zákona o vnitrozemské plavbě, zejm. zákonných zmocnění, transpozice směrnice (EU) 2016/1629, úprava některých technických požadavků - zmírnění
Popis Předkládaný návrh novely prováděcího právního předpisu k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“) reaguje na připravovanou novelu zákona o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk č. 195), představuje dílčí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (dále jen „směrnice (EU) 2016/1629“), reaguje také na zkušenosti z aplikační praxe a upravuje některá ustanovení, která se v praxi ukázala jako příliš striktní či nebyla v původním návrhu zcela jasně formulována a zjednodušení některých procesů souvisejících s technickými prohlídkami plavidel.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.1.2019 – 31.1.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBC9HMU3V.docx 959 kB 23.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC9HMU3V.doc 51 kB 23.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk