Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB84HTXSS
Čj. předkladatele 30/2018-130-PRP Datum autorizace 10.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava kolejová
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Vyhláška č. 101/1995 Sb. je prováděcím právním předpisem, který dle zákonného zmocnění stanoví Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, záměr novelizovat předmětnou vyhlášku byl proto s Ministerstvem zdravotnictví předjednán, a rovněž vypořádání připomínek uplatněných v mezirezortním připomínkovém řízení bude zpracováno v úzké spolupráci s Odborem ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo dopravy již delší dobu registruje potřebu rozsáhlejších změn ve věcném vymezení podmínek zdravotní způsobilosti zejména osob řídících drážní vozidlo, ale okrajově i osob vykonávajících ostatní specifické činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Hlavním věcným důvodem je skutečnost, že v důsledku značného pokroku v oblasti kompenzace či možností léčby určitých nemocí nebo stavů se některé z těchto podmínek staly neúměrně přísnými, v případě městských drah rovněž vzniká nesoulad v nárocích kladených na řidiče autobusů, trolejbusů a tramvají. Také unijní legislativa upravující uvažovanou materii umožňuje stanovit podmínky zdravotní způsobilosti mírněji, než tak činí starší vnitrostátní právní úprava.
Popis Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětnou vyhláškou jsou stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní způsobilost držitelů licence strojvedoucího na dráze celostátní a regionální a držitelů průkazu způsobilosti na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce, jakož i žadatelů o jmenované doklady, a dále podmínky zdravotní způsobilosti fyzických osob vykonávajících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o výkon těchto činností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.1.2019 – 31.1.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBD2CXCOT.docx 27 kB 13.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBD2CXCOT.doc 50 kB 13.6.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBD2CXCOT.docx 130 kB 13.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk