Identifikace materiálu
Čj. OVA 311/19 PID KORNB7NGQS1H
Čj. předkladatele MSP-583/2018-LO-SP Datum autorizace 21.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova Evropská unie; hospodářská politika; ochrana spotřebitele
Oblast práva Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení Transpoziční úprava v občanském zákoníku by na základě navržených změn měla dosáhnout souladu s požadavky unijního práva. Návrh je rovněž předkládán za účelem splnění závazku vlády vyplývajícího z jejího Programového prohlášení ze dne 27. 6. 2018, podle něhož má být zaveden požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.
Popis Návrh zákona má za cíl napravit dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy (směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží) a dále směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.12.2018 – 24.1.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ČNB , FA , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCDBN8NI.docx 75 kB 21.5.2019
Návrh usnesení us_KORNBB3C2XY7.docx 22 kB 9.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBB3C2XY7.docx 21 kB 9.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB3C2XY7.docx 114 kB 9.4.2019
Materiál ma_KORNBB3C2XY7.docx 60 kB 9.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB3C2XY7.docx 69 kB 9.4.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBB3C2XY7.docx 76 kB 9.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBB3C2XY7.xlsx 133 kB 9.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB3C2XY7.zip 492 kB 9.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk