Identifikace materiálu
Čj. OVA 139/19 PID KORNB7CAVT8Q
Čj. předkladatele MSP-497/2018-LO-SP/3 Datum autorizace 11.12.2018
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova exekuce; konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz; Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je optimalizovat částku, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek a motivovat je k dosahování vyššího příjmu, na němž by participovali i věřitelé, jejichž pohledávky jsou prostřednictvím srážek uspokojovány.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.3.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 199 ze dne 25.3.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.12.2018 – 7.1.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , KML , KOM , Komora-EK , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBANAJNHA.docx 23 kB 27.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBANAJNHA.doc 54 kB 27.3.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBANAJNHA.docx 22 kB 27.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk