Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB76LCBNG
Čj. předkladatele 62969/2018-MZE-12154 Datum autorizace 7.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je reflektovat závěry auditního šetření Evropské komise RD2/2017/012/CZ, ze kterých vyplývá požadavek na doplnění administrativních kontrol v podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, pokud se jedná o povinnost analýzy vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.1.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.12.2018 – 3.1.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB76LCBNG.docx 15 kB 7.12.2018
Návrh usnesení us_KORNB76LCBNG.docx 19 kB 7.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB76LCBNG.docx 35 kB 7.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB76LCBNG.docx 41 kB 7.12.2018
Materiál ma_KORNB76LCBNG.docx 32 kB 7.12.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB76LCBNG.docx 47 kB 7.12.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNB76LCBNG.docx 70 kB 7.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB76LCBNG.doc 56 kB 7.12.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB76LCBNG.docx 28 kB 7.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk