Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB6CGQ5KF
Čj. předkladatele 67/2017-130-VPL Datum autorizace 19.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Reakce na novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Transpozice směrnice (EU) 2016/1629
Popis Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 195) a je jedním z hlavních transpozičních předpisů směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (dále jen „směrnice (EU) 2016/1629“). Předmětem návrhu novely vyhlášky č. 223/1995 Sb. jsou i legislativně technické úpravy. V souvislosti s transpozicí směrnice (EU) 2016/1629 dochází zejména k tomu, že nově budou technické požadavky na plavidla podléhající směrnici (EU) 2016/1629 stanoveny evropskou normou ES-TRIN (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels), kterou připravuje výbor CESNI (European Committee for drawing up Standards in the field of Inland Navigation). Tento výbor se dále zabývá normami v oblasti profesní způsobilosti k vedení a obsluze plavidel a do budoucna se předpokládá i rozšíření jeho působnosti o oblast říčních informačních služeb. Technické požadavky na neharmonizovaná plavidla se nemění a není třeba návrh technického předpisu oznámit ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Další transpoziční změnou je změna vymezení plavebních zón. V souvislosti s připravovanou novelou zákona bude možné prodloužit maximální dobu platnosti osvědčení ze 4 na 5 let a z 9 na 10 let. V návaznosti na upravená zákonná zmocnění dochází k úpravě postupu provádění technických prohlídek a jejich rozsahu, upravuje se členění plavidel a jejich znaky. Provedeny byly také některé úpravy legislativně technického charakteru, jejichž účelem je zejména zpřehlednit právní úpravu nebo reagovat na provedené transpoziční změny. Návrh nemá žádné dopady na rovnost žen a mužů. Návrh nepředpokládá dopady na veřejné rozpočty. Návrh předpokládá dopady na některé podnikatele, kteří vlastní nebo provozují plavidla podléhající směrnici (EU) 2016/1629. Nicméně jedná se o dopady transpozičního charakteru, které v současné době nemůže předkladatel zásadně ovlivnit. Předkladatel ve snaze o zajištění zbytečně nezatěžující transpozice využil řady fakultativních ustanovení směrnice (EU) 2016/1629, která by měla snížit dopady na některé podnikatele a rozšířit možnost provozování vodní dopravy na území České republiky. Předkládaný návrh byl v souladu s Legislativními pravidly vlády rozeslán dopisem ministra dopravy č.j. 67/2017-130-VPL/3 do mezirezortního připomínkového řízení. V rámci mezirezortního připomínkového řízení …………….. Připomínky uplatněné v rámci mezirezortního připomínkového řízení ……………
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.11.2018 – 10.12.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBC9HTSVN.docx 827 kB 23.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC9HTSVN.doc 51 kB 23.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk