Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB5VCVA61
Čj. předkladatele MZDR 44376/2018/LEG Datum autorizace 30.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnická zařízení; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Předkládá se v souladu se zmocněním v § 29 k provedení § 27 odst. 1 zákona č. 296/2008 Sb.
Popis Vyhláška stanoví seznam odborných úkonů prováděných Státním ústavem pro kontrolu léčiv a výši úhrady výdajů za ně
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.1.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2018 – 20.11.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB8PK2C5W.docx 22 kB 30.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8PK2C5W.rtf 570 kB 30.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk