Identifikace materiálu
Čj. OVA 1058/18 PID KORNB5FC23B2
Čj. předkladatele MPO 73826/18/51100/01000 Datum autorizace 15.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Předkládá se z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES.
Popis Nařízení představuje upřesnění zákazu diskriminace zakotveného v čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu tím, že vymezuje konkrétní situace, kdy neexistují objektivní důvody pro odmítnutí prodeje zboží či poskytnutí služby anebo pro uplatňování odlišných podmínek vůči zákazníkům z jiných členských států a kdy je tedy takové jednání zakázáno. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na Nařízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 7.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 369 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1 ze dne 7.1.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.10.2018 – 26.10.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB89DGC12.docx 12 kB 9.1.2019
Materiál ma_KORNB89DGC12.docx 39 kB 9.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB89DGC12.docx 35 kB 9.1.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNB89DGC12.docx 25 kB 9.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB89DGC12.docx 489 kB 9.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk