Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAZWHY3ZN
Čj. předkladatele 581/2017-LO-SP/8 Datum autorizace 20.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova diskriminace; fyzická osoba; matrika; občanské právo; práva a svobody; rovné zacházení; zdraví
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Občanské právo/Fyzické osoby
Důvod předložení Návrh zákona je připraven zejména v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek z 6. dubna 2017 ve věcech č. 79885/12, 54271/13 a 52596/13 - A. P., Garçon a Nicot proti Francii), podle které úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace. Česká právní úprava je pak s uvedeným závěrem v rozporu, když § 29 občanského zákoníku totiž stanoví, že změna pohlaví člověka je možná pouze při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů.
Popis Navrhovaná změna občanského zákoníku umožní úřední změnu pohlaví bez podmínky chirurgických zákroků; česká právní úprava se tak stane konformní s judikaturou ESLP. Platí přitom, že změna pohlaví je otázkou primárně statusovou, a proto je nezbytné změnu provést v občanském zákoníku a současně provést navazující úpravy v zákoně o matrikách. K úřední změně pohlaví bude docházet na základě osobního prohlášení trans osoby před matričním úřadem, kdy dnem rozhodným pro změnu pohlaví bude den učinění prohlášení. Změna pohlaví bude podmíněna předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy pohlavní identity.
Poznámky Podle části I bodu 3.8 písm. e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011 (novelizované naposledy usnesením vlády usnesením č. 76 ze dne 3. února 2016) není hodnocení dopadů regulace zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede.
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.7.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.6.2018 – 20.7.2018 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AVČR , ČSÚ , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-NK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZWHY3ZN.docx 76 kB 20.6.2018
Návrh usnesení us_KORNAZWHY3ZN.docx 21 kB 20.6.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAZWHY3ZN.docx 20 kB 20.6.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAZWHY3ZN.docx 90 kB 20.6.2018
Materiál ma_KORNAZWHY3ZN.docx 21 kB 20.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZWHY3ZN.docx 25 kB 20.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZWHY3ZN.pdf 312 kB 20.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk