Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAZMF6KMH
Čj. předkladatele 66/2017-130-VPL Datum autorizace 12.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení - reakce na novelu zákona o vnitrozemské plavbě - reakce na rozvoj vnitrozemské plavby - reakce na rozvoj říčních informačních služeb - transpozice směrnice (EU) 2016/1629 - úprava definování vodních stavů ohrožujících bezpečnost plavby na vodní cestě Morava, včetně Baťova kanálu - úprava parametrů plavební dráhy
Popis Předkládaný návrh novely dvou prováděcích právních předpisů k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“) reaguje v zásadě na přijetí zákona č. 292/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 292/2017 Sb.“), nutnost provést dílčí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (dále jen „směrnice (EU) 2016/1629“) a dále reaguje na aplikační praxi předmětných prováděcích předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.6.2018 – 3.7.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBCDK48H7.docx 1079 kB 23.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCDK48H7.doc 51 kB 23.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk