Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNATMPUUQX
Čj. předkladatele MSMT-13344/2017 Datum autorizace 6.12.2017
Popis
Název materiálu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá pro uvedení vyhlášky do souladu se zákonem č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, schváleného dne 8. března 2017. Předložení materiálu je v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017.
Popis Navrhovaná právní úprava směřuje k novelizaci vyhlášky tak, aby plně odpovídala nové úpravě a aby financování mateřských škol probíhalo v souladu s novelou školského zákona. Dále jsou provedeny dílčí změny pro zpřesnění znění vyhlášky. Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) výše uvedených zřizovatelů. Dále jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy – polodenní, celodenní a internátní. Norma je též nastavena i mateřským školám při zdravotnických zařízeních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2018 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.12.2017 – 29.12.2017 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB33CQMPV.doc 172 kB 30.7.2018
Průvodní dopis pd_KORNB25A5DUO.doc 48 kB 27.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk