Identifikace materiálu
Čj. OVA 259/17 PID KORNAJ8KTFKS
Čj. předkladatele 863/2016-LO-SP Datum autorizace 7.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova advokacie; plán legislativních prací; práva a svobody
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři; Správní právo/Správní řízení; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Cílem navrhované právní úpravy je doplnit a rozšířit státem zajištěnou právní pomoc do oblastí, ve kterých není v současnosti poskytována, čímž by byl vytvořen komplexnější systém státem zajištěné právní pomoci ve všech oblastech, ve kterých je potřebné právní pomoc poskytovat.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.2.2017 – 21.2.2017 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , Komora-ČAK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKBGDBPE.doc 76 kB 10.3.2017
Návrh usnesení us_KORNAKBGDBPE.doc 32 kB 10.3.2017
Předkládací zpráva zp_KORNAKBGDBPE.doc 37 kB 10.3.2017
Důvodová zpráva zd_KORNAKBGDBPE.doc 440 kB 10.3.2017
Materiál ma_KORNAKBGDBPE.doc 82 kB 10.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKBGDBPE.doc 1170 kB 10.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKBGDBPE.doc 42 kB 10.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKBGDBPE.doc 78 kB 10.3.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAKBGDBPE.docx 30 kB 10.3.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNAKBGDBPE.doc 467 kB 10.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKBGDBPE.doc 64 kB 10.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk