Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAGNGZSFW
Čj. předkladatele MV-160058-1/OBP-2016 Datum autorizace 15.12.2016
Popis
Název materiálu Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; zbraně
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda; Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016, a to na základě aktuální potřeby v návaznosti na aktuální vývoj bezpečnostní situace ve světě.
Popis Novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, která spočívá v doplnění nového odstavce 3 do článku 3. V návaznosti na aktuální vývoj bezpečnostní situace ve světě se navrhuje v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky zakotvit právo občanů nakládat se zbraněmi a střelivem v rozsahu odpovídajícím ochraně života, zdraví a majetku. Toto nakládání se zbraněmi, které je již dnes pevnou součástí českého právního řádu (zákon o zbraních), má být napříště zahrnuto do širšího rámce zajišťování bezpečnosti České republiky, a to včetně jejích základů v podobě ochrany svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti tohoto práva občanů stanoví zákonodárce (běžným) zákonem.
Poznámky Předseda Legislativní rady vlády vyhověl žádosti ministra vnitra a zkrátil lhůtu k uplatnění připomínek v meziresortním připomínkovém řízení na 10 pracovních dnů (č.j. 23152/2016-OVL). Podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace se RIA v případě návrhu ústavního zákona nezpracovává.
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.12.2016 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.12.2016 – 30.12.2016 Adresa připomínek jan.bartosek@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSZ , RVV , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAGNGZSFW.doc 91 kB 15.12.2016
Návrh usnesení us_KORNAGNGZSFW.doc 44 kB 15.12.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAGNGZSFW.docx 23 kB 15.12.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAGNGZSFW.docx 42 kB 15.12.2016
Materiál ma_KORNAGNGZSFW.docx 20 kB 15.12.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAGNGZSFW.docx 21 kB 15.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGNGZSFW.pdf 574 kB 15.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk