Identifikace materiálu
Čj. OVA 1464/16 PID KORNAD3DQ8HI
Čj. předkladatele MV-50147/LG-2016 Datum autorizace 22.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby
Popis Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (senátní tisk 307) zakotvuje v § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. novou povinnost povinných subjektů zveřejňovat jako otevřená data informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona č. 106/1999 Sb. každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo pro jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů. Na základě navrhovaného § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání seznamu informací povinně poskytovaných jako otevřená data.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.12.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 1109 ze dne 14.12.2016
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.8.2016 – 12.9.2016 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAGMHNG2D.docx 24 kB 14.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGMHNG2D.doc 46 kB 14.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk