Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNABZEWAB2
Čj. předkladatele 19/2016-130-VPL Datum autorizace 22.7.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Správní právo/Správní řízení; Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení zajištění plného souladu právní úpravy s právem EU a úprava některých technických požadavků na malá plavidla, které se ukázaly jako neúměrně přísné
Popis Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách (dále jen „vyhláška č. 334/2015 Sb.“). Nabytím účinnosti této vyhlášky došlo ke koncepční změně v oblasti stanovení technických požadavků na plavidla, kdy podle předchozí právní úpravy byla všechna plavidla upravena ve vyhlášce č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 mají malá plavidla, převozní lodě a plovoucí zařízení samostatnou úpravu v již zmíněné vyhlášce č. 334/2015 Sb. a ostatní plavidla zůstala upravena ve vyhlášce č. 223/1995 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.8.2016 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.7.2016 – 12.8.2016 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , ÚNMZ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNABZEWAB2.docx 69 kB 22.7.2016
Důvodová zpráva zd_KORNABZEWAB2.docx 46 kB 22.7.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNABZEWAB2.docx 38 kB 22.7.2016
Materiál ma_KORNABZEWAB2.docx 935 kB 22.7.2016
Průvodní dopis pd_KORNABZEWAB2.doc 52 kB 22.7.2016
Další příloha materiálu mp_KORNABZEWAB2.zip 934 kB 22.7.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk