Identifikace materiálu
Čj. OVA 143/16 PID KORNA6UH4V0Y
Čj. předkladatele MV-14519/LG-2016 Datum autorizace 5.2.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací; informační a komunikační technologie
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Cílem předkládaného návrhu zákona je reflektovat změny, které přináší nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, případně i kmenový zákon – návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v příslušných zvláštních zákonech. Návrh zákona obsahuje také návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a návrh novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Návrh těchto novel je předkládán v souvislosti s plněním úkolu, stanoveného Ministerstvu vnitra na základě plánu legislativních prací na rok 2015 a Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 stanovit jednotící pravidla pro poskytování informací povinnými subjekty ve formě otevřených dat.
Poznámky Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce – č. j. MV-14519/LG-2016 bylo provedeno v rámci připomínkování návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce – č. j. MV-118141/LG-2015. Po mezirezortním připomínkovém řízení došlo k rozdělení zákona na kmenový zákon (návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a na doprovodný/změnový zákon (návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 30.3.2016 Číslo Sněmovního tisku 764 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 266 ze dne 30.3.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8JHA6CN.doc 22 kB 30.3.2016
Materiál ma_KORNA8JJGEAE.doc 804 kB 30.3.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA8JHA6CN.doc 35 kB 30.3.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA8JHA6CN.doc 966 kB 30.3.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8JHA6CN.doc 46 kB 30.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk