Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA66HZURG
Čj. předkladatele 50/2015-160-LEG Datum autorizace 14.1.2016
Popis
Název materiálu Návrh novely vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova motorová vozidla; odborná způsobilost
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Důvodem předložení novely vyhlášky č. 294/2015 Sb., je novela zákona č. 361/2000 Sb., která je v současné době projednávána v Senátu Parlamentu České republiky.
Popis Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, představuje prováděcí předpis, jehož přijetí je nezbytné k provedení změn, které nastanou v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Zmíněná novela zákona o silničním provozu byla dne 9. prosince 2015 ve třetím čtení schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 471 a nyní bude projednána Senátem. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, stanoví nutnost v souvislosti s rozšířením okruhu osob oprávněných zastavovat vozidla rozšířit i okruh osob, které musí mít při zastavování vozidel na sobě oblečen výstražný oděv. V souvislosti se zavedením nových institutů (osobní přepravník, cyklistická zóna atd.) je potřeba stanovit vzory nových dopravních značek. Nadto vyvstala nutnost změnit znění § 19 vyhlášky č. 294/2015 Sb., neboť současný nesoulad textového znění s přílohou č. 12 k vyhlášce umožňuje dvojí výklad, což je nepřijatelné.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.3.2016 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.1.2016 – 4.2.2016 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA83JMPEQ.doc 85 kB 15.3.2016
Průvodní dopis pd_KORNA83JMPEQ.doc 40 kB 15.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk